Bel kosteloos en vrijblijvend 088 - 629 00 50 lokaal tarief
Bel de Strafrecht Intakebalie
088 - 629 00 50
Of stel uw vraag via Whatsapp
LS Advocaten Strafrecht


Rijden onder invloed

Rijden onder invloed is een ernstige verkeersovertreding. De straffen zijn hoog en vaak moet u voor de rechter verschijnen. Niet alleen het rijden onder invloed van alcohol is strafbaar, maar ook het rijden terwijl u onder de invloed bent van drugs. 

Bent u door de politie verhoord of aangehouden of is uw rijbewijs ingenomen of heeft u een dagvaarding ontvangen? De bij LS Advocaten Strafrecht aangesloten advocaten zijn zeer ervaren met verkeersstrafrecht en kunnen u daarom uitstekend bijstaan in uw verweer bij justitie, ook pro deo. Neem contact op met de Strafrecht Intakebalie voor juridisch advies.

Straffen rijden onder invloed
Rijden onder invloed is strafbaar gesteld in artikel 8 Wegenverkeerswet:

 1. Het is een ieder verboden een voertuig te besturen of als bestuurder te doen besturen, terwijl hij verkeert onder zodanige invloed van een stof, waarvan hij weet of redelijkerwijs moet weten, dat het gebruik daarvan - al dan niet in combinatie met het gebruik van een andere stof - de rijvaardigheid kan verminderen, dat hij niet tot behoorlijk besturen in staat moet worden geacht.
 2. Het is een ieder verboden een voertuig te besturen of als bestuurder te doen besturen na zodanig gebruik van alcoholhoudende drank, dat:
  1. het alcoholgehalte van zijn adem bij een onderzoek hoger blijkt te zijn dan 220 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht, dan wel
  2. het alcoholgehalte van zijn bloed bij een onderzoek hoger blijkt te zijn dan een 0,5 milligram alcohol per milliliter bloed.
 3. In afwijking van het tweede lid is het de bestuurder van een motorrijtuig voor het besturen waarvan een rijbewijs is vereist, indien sedert de datum waarop aan hem voor de eerste maal een rijbewijs is afgegeven nog geen vijf jaren zijn verstreken, dan wel, indien het voor het eerst afgegeven rijbewijs een rijbewijs betreft dat de bevoegdheid geeft tot het besturen van bromfietsen en dit rijbewijs is afgegeven aan een persoon die op het ogenblik van die afgifte de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, nog geen zeven jaar zijn verstreken, en de eerste afgifte van het rijbewijs op of na 30 maart 2002 heeft plaatsgevonden, verboden dat motorrijtuig te besturen of als bestuurder te doen besturen na zodanig gebruik van alcoholhoudende drank, dat:
  1. het alcoholgehalte van zijn adem bij een onderzoek hoger blijkt te zijn dan 88 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht, dan wel
  2. het alcoholgehalte van zijn bloed bij een onderzoek hoger blijkt te zijn dan 0,2 milligram per milliliter bloed.
 4. Het derde lid is van overeenkomstige toepassing op de bestuurder van een motorrijtuig die zonder rijbewijs een motorrijtuig bestuurt voor het besturen waarvan een rijbewijs vereist is.
 5. Het is verboden een motorrijtuig als bestuurder te doen besturen door een persoon waarvan men weet of redelijkerwijs moet weten dat deze verkeert in een toestand als in het eerste, tweede of derde lid is omschreven.
 6. Voor de toepassing van het derde lid wordt onder een rijbewijs mede verstaan een rijbewijs, afgegeven door het daartoe bevoegde gezag buiten Nederland.

Rijvaardigheid - rijontzegging
Het is verboden om een voertuig (óók een fiets of brommer) te besturen onder invloed van alcohol, drugs en bepaalde medicijnen waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat het gebruik ervan de rijvaardigheid kan verminderen. Het is afhankelijk van de hoogte van het alcoholgehalte welke straf zal worden opgelegd. In de meeste gevallen zal een boete worden opgelegd maar vanaf een alcoholpromillage van meer dan 1,3 zal het Openbaar Ministerie (OM) in beginsel de rechter vragen een rijontzegging op te leggen. Die kan variëren in lengte van 6 maanden tot 5 jaar voor heel ernstige gevallen, of zelfs 10 jaar in geval van recidive.

Puntenrijbewijs
Voor alle bestuurders geldt bovendien het puntenrijbewijs als het gaat om het rijden onder invloed. U krijgt één punt toegekend als u onder invloed hebt gereden en de politie u heeft aangehouden. Voor dit strafbare feit krijgt u één strafpunt toegekend. Wanneer u binnen vijf jaar voor de tweede keer rijdt onder invloed en de politie constateert dit, dan krijgt u een tweede punt. Na de toekenning van het tweede punt bent u het rijbewijs kwijt. Lees meer over het puntenrijbewijs.

Inbeslagneming voertuig
De politie kan in bepaalde gevallen overgaan tot inbeslagneming van het voertuig van de verdachte bestuurder. Dat kan gebeuren wanneer bij een onderzoek als bedoeld in art. 8 WvW blijkt dat het ademalcoholgehalte hoger is dan 570 mg/l, of wanneer de verdachte bestuurder medewerking aan het alcoholonderzoek weigert en ook wanneer sprake is van tweemaal recidive binnen de vijf daaraan voorafgaande jaren.

Rijbewijs terug door klaagschrift
Na invordering wordt het rijbewijs doorgezonden naar de Officier van Justitie. De officier van justitie beslist binnen tien dagen of hij tot inhouding van het rijbewijs overgaat. Uw zaak wordt in ieder geval binnen zes maanden aan de rechter voorgelegd. Daarnaast kan de Officier van Justitie besluiten uw rijbewijs door te zenden aan het CBR. Hij kan dit doen bij een hoog alcoholpromillage, bij gebruik van drugs of in geval van recidive.

LS Advocaten Strafrecht kan voor u in tussentijd een klaagschrift indienen bij de rechtbank om uw rijbewijs (voorlopig) terug te vorderen. De rechter zal beoordelen of (voorlopige) teruggaven mogelijk is. LS Advocaten Strafrecht zal u hierbij vakkundig terzijde staan. Neem contact op.

Alcoholslotprogramma
Bij herhaaldelijk rijden onder invloed, of bij een grove overschrijding van de toegestane hoeveelheid alcohol in het bloed, kan het CBR het alcoholslotprogramma opleggen. Dit houdt in dat de overtreder een kastje in zijn auto moet installeren. Voordat de overtreder kan gaan rijden moet hij in het kastje blazen om zo te bewijzen dat hij of zij geen alcohol heeft gedronken. Daarnaast wordt de overtreders een begeleidingsprogramma aangeboden om hun drankprobleem aan te pakken. Het alcoholslotprogramma is een educatieve maatregel die u zelf moet betalen. Lees meer over het alcoholslotprogramma.

De rol van een LS-strafrechtadvocaat
Rijden onder invloed wordt verwerpelijk geacht en de straffen zijn hoog. Bovendien kunnen u allerlei extra maatregelen opgelegd worden naast een boete, taakstraf of zelfs celstraf. Ook kan uw rijbewijs ongeldig worden verklaard. Een LS-advocaat kan voor u de negatieve gevolgen zoveel mogelijk beperken als u voor de rechter moet komen of wanneer u bezwaar wilt indienen tegen een CBR-maatregel zoals het alcoholslotprogramma.

Pro deo advocaat
Vaak is het mogelijk om strafzaken op basis van pro deo te behandelen. Uw advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt. Alle LS Advocaten Strafrecht werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.

Ga terug naar hoofdpagina Verkeersdelicten

Bel kosteloos en vrijblijvend
088 - 629 00 50(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag