Bel kosteloos en vrijblijvend 088 - 629 00 50 lokaal tarief
Bel de Strafrecht Intakebalie
088 - 629 00 50
Of stel uw vraag via Whatsapp
LS Advocaten Strafrecht


Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing

In strafzaken komt het vaak voor dat de verdachte of de veroordeelde kinderen heeft. Wanneer een ouder naar de gevangenis moeten of wanneer er sprake is van een strafbaar feit jegens het kind, is het mogelijk dat de Raad voor de Kinderbescherming maatregelen neemt om het kind te beschermen. Op deze pagina leest u de verschillende kinderbeschermingsmaatregelen en wat u hiertegen kunt ondernemen.

Ondertoezichtstelling (OTS)
Als u als ouder wordt veroordeeld vanwege het plegen van een strafbaar feit is het mogelijk dat uw kinderen onder toezicht worden gesteld. Problemen binnen het gezin kunnen immers de ontwikkeling van het kind belemmeren.

De ondertoezichtstelling is een gezagsbeperkende maatregel. Deze maatregel wordt opgelegd om te voorkomen dat de ontwikkeling van het kind wordt belemmerd. Ondertoezichtstelling wordt gebruikt wanneer het kind probleemgedrag vertoont, of wanneer er sprake is van ontucht, verwaarlozing of mishandeling binnen het gezin. In het laatste geval kunt u ook uit het ouderlijk gezag worden gezet (zie hieronder). Uw kinderen gaan dan naar een pleeggezin of een tehuis. Tijdens de OTS behoudt u wel het gezag over het kind en blijft u verantwoordelijk voor de opvoeding.

De ondertoezichtstelling beoogt de situatie waarin het kind opgroeit te verbeteren. Er wordt daarom een gezinsvoogd van Bureau Jeugdzorg aangesteld die toezicht houdt op de situatie. De gezinsvoogd kan de ouders aanwijzingen geven. Deze aanwijzingen moeten opgevolgd worden. In beginsel blijft het kind tijdens de ondertoezichtstelling thuis wonen. De ondertoezichtstelling duurt één jaar en kan worden verlengd met telkens één jaar. Daarnaast kan de kinderrechter de ondertoezichtstelling ook voorlopig opleggen voor drie maanden. Dit kan wanneer met spoed maatregelen genomen moeten worden.

Dreigt er een ondertoezichtstelling? Neem contact op met een advocaat jeugdrecht.

Uithuisplaatsing
Wanneer Bureau Jeugdzorg van mening is dat het kind tijdens de ondertoezichtstelling niet langer thuis kan wonen, is het mogelijk dat het kind uit huis wordt geplaatst. Hiervoor is altijd een machtiging van de rechter nodig wanneer de ouders of Bureau Jeugdzorg het hier niet mee eens zijn. Het kind wordt ondergebracht in een pleeggezin of in een tehuis.

Als er sprake is van ernstige gedragsproblemen bij het kind is het mogelijk dat het kind moet verhuizen naar een inrichting voor gesloten jeugdzorg. Het is de kinderrechter die een machtiging moet afgeven voordat de plaatsing in een inrichting mogelijk is. Deze inrichting is geen gevangenis. Jongeren die strafbare feiten hebben gepleegd verblijven in een andere inrichting. Het kind met gedragsproblemen krijgt dan ook geen strafblad, omdat het hier niet gaat om het strafrecht, maar het civiel recht (privaatrecht). In de inrichting wordt het kind behandeld aan zijn gedragsproblemen.

Wilt u een (mogelijke) uithuisplaatsing aanvechten? Neem contact op met een jeugdrechtadvocaat.

Ontheffing uit het ouderlijk gezag
Wanneer ouders zelf niet in staat zijn hun kinderen op te voeden, kunnen de ouders uit het ouderlijk gezag worden gezet. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer een van de ouders een drank- of drugsprobleem heeft. De Raad voor de Kinderbescherming kan dan besluiten de ouders uit het ouderlijk gezag te ontheffen, omdat er bijvoorbeeld sprake is van verwaarlozing. Het kind zal opgevoed worden in een pleeggezin of een tehuis. De ouders blijven wel in contact met het kind.

Ontzetting uit het ouderlijk gezag
Naast ontheffing uit het ouderlijk gezag kunnen ouders ook uit het ouderlijk gezag worden ontzet. Een ontzetting uit het ouderlijk gezag zal plaatsvinden wanneer de ouders zich verwijtbaar hebben misdragen tegenover het kind. Hierbij kunt u denken aan mishandeling, ontucht of verkrachting. De ouders hebben dan niets meer te zeggen over het kind en hebben ook geen contact meer met het kind.

Advocaat jeugdrecht
Heeft u als ouder te maken met een ondertoezichtstelling of een dreigende uithuisplaatsing? Dreigt er ontheffing of ontzetting uit het ouderlijk gezag?

Raadpleeg een gespecialiseerde advocaat jeugdrecht aangesloten bij LS Advocaten Strafrecht. Deze advocaten hebben jarenlange ervaring met jeugdzaken en helpen u graag. Neem direct contact met ons op.

Ga terug naar de hoofdpagina Uw Situatie

Bel kosteloos en vrijblijvend
088 - 629 00 50(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag