Bel kosteloos en vrijblijvend 088 - 629 00 50 lokaal tarief
Bel de Strafrecht Intakebalie
088 - 629 00 50
Of stel uw vraag via Whatsapp
LS Advocaten Strafrecht


Openlijke geweldpleging

Openlijke geweldpleging is een misdrijf met een groepskarakter. Bij openlijke geweldpleging in vereniging draait het om geweld tegen goederen of personen. 

Het is niet van belang of iemand die deel uitmaakt van de groep ook daadwerkelijk zelf geweld pleegt. Ook het verschaffen van middelen of het aanmoedigen van geweld kan zorgen dat een verdachte zich schuldig maakt aan openlijke geweldpleging. 

Een goed voorbeeld is een vechtpartij tussen twee groepen voetbalsupporters. Al deze personen kunnen worden aangehouden en worden als verdachte aangemerkt als zij deelnamen aan de geweldpleging of tot de groep behoorde en dienstig waren aan die groep.

Openlijke geweldpleging is een misdrijf en een verdachte kan worden aangehouden, in verzekering worden gesteld en worden gedagvaard. Een advocaat is er voor verdachten om een goede verdediging te voeren tijdens een rechtszaak of vervolging zelfs te voorkomen. 

De advocaten aangesloten bij LS Advocaten Strafrecht zijn gespecialiseerd in bijstand aan (minderjarige) verdachten van openlijke geweldpleging. Ook pro deo!

Wat is openlijke geweldpleging?

Als u moet voorkomen in verband met openlijke geweldpleging wordt u verweten dat u artikel 141 Wetboek van Strafrecht heeft overtreden. Dat artikel vermeldt het volgende:

 1. Zij die openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen, worden gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en zes maanden of geldboete van de vierde categorie.
 2. De schuldige wordt gestraft:
  1. met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie, indien hij opzettelijk goederen vernielt of indien het door hem gepleegde geweld enig lichamelijk letsel ten gevolge heeft;
  2. met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien dat geweld zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft;
  3. met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien dat geweld de dood ten gevolge heeft.

Openlijke geweldpleging bevat drie elementen waar aan voldaan moet zijn wil sprake zijn van openlijke geweldpleging:

 1. Het plegen van geweld tegen personen en/of goederen
 2. Het geweld is openlijk verricht
 3. Het geweld is in vereniging begaan

Soms legt de officier van justitie tevens mishandeling ten laste. Mishandeling verschilt van de openlijke geweldpleging in de zin dat mishandeling niet 'openlijk' hoeft plaats te vinden en dat de mishandeling ook bewezen moet worden ten aanzien van de verdachte.

Anders dan bij mishandeling is bij openlijke geweldpleging niet vereist dat het geweld aan eén persoon kan worden toegerekend. Het is voldoende als een verdachte uit een groep een wezenlijke bijdrage heeft geleverd. Dit kan met of zonder geweld hebben plaatsgevonden.

Wat is de definitie van openlijk geweld 

Onder geweld wordt verstaan het schoppen of slaan van een persoon, maar ook het gooien van voorwerpen of stenen naar iemand. Het geweld kan zich dus richten tegen goederen en tegen personen. Het beschadigen of vernielen van een bushokje of het bekladden van een muur met graffiti valt allemaal onder het plegen van geweld. 

Er is sprake van geweld wanneer fysieke kracht wordt aangewend tegen een persoon of zaak waardoor de openbare orde wordt verstoord. Wellicht dat dit de reden is dat dit delict op internet ook wel eens (onterecht) openbare geweldpleging wordt genoemd. 

Met openlijk wordt bedoeld de openbare ruimte. Meestal dus op straat maar ook in een gebouw dat toegankelijk is voor het publiek. Er hoeft echter geen publiek aanwezig te zijn.

In vereniging

Wil er sprake zijn van openlijke geweldpleging dan dienen er meerdere daders betrokken te zijn bij het gepleegde feit. Bij openlijke geweldpleging worden vaak diverse verklaringen afgelegd door verscheidene personen, zoals het slachtoffer, getuigen en medeverdachten. De kans is daarbij groot dat niet alle afgelegde verklaringen gelijkluidend zullen zijn.

Vereist is dat een deelnemer een 'wezenlijke bijdrage' heeft geleverd, dat kan ook iets anders zijn dan zelf geweld plegen. Er kan sprake zijn van een samenwerking waarbij iemand de geweldpleger ondersteunt, aanmoedigt, van hulpmiddelen voorziet of toeschreeuwt. Het enkel aanwezig zijn is dus niet noodzakelijkerwijs voldoende om in vereniging openlijke geweld te plegen. 

Aangezien openlijke geweldpleging plaatsvindt in groepsverband kan het lastig zijn de juiste daders aan te wijzen. Verklaringen kunnen elkaar tegenspreken en verschillende mensen aanwijzen als geweldpleger of deelnemer. Het kan dus voorkomen dat u niet betrokken bent bij het geweld maar wel door iemand wordt aangewezen. Schakel tijdig juridische bijstand in om u bij te staan als u verdachte of slachtoffer bent.  

Gevolgen voor het strafblad 

Het plegen van openlijke geweldpleging is een misdrijf. Dit zijn ernstige delicten en kunnen zwaar bestraft worden.

Dat betekent ook dat een veroordeling voor openlijk geweld ook leidt tot een aantekening in het justitieel register. De daders hebben dus een strafblad. Dit heeft gevolgen voor de verklaring omtrent gedrag (VOG) die nodig kan zijn voor bepaalde functies en in sommige gevallen zelfs verplicht is.

Straffen openlijke geweldpleging

Voor openlijke geweldpleging wordt als straf vaak een werkstraf opgelegd, maar ook gevangenisstraf is mogelijk. De maximale straf is vier jaar en zes maanden celstraf maar kan verhoogd worden als er sprake is van lichamelijk letsel of de dood van het slachtoffer. Ook de oplegging van een taakstraf of geldboete is mogelijk.  

De strafmaat hangt dus af van de omstandigheden. Wat voor letsel is er, hoeveel mensen zijn er betrokken en is er een eenduidige verklaring over de feiten en omstandigheden. 

Tips bij verhoor door de politie

Bent u opgepakt en gaat u verhoord worden? 

 • U bent niet tot antwoorden verplicht. Iedere verdachte heeft het recht om te zwijgen.
 • Beroep u op uw zwijgrecht totdat u in de gelegenheid bent geweest om een advocaat te raadplegen. Verklaren kan dan altijd nog.

Schakel tijdig een advocaat in zodat de gevolgen zoveel mogelijk geminimaliseerd kunnen worden. Ook als sprake is van een minderjarige verdachte is het raadzaam om zo snel mogelijk juridisch advies in te winnen.  

Pro deo advocaat

Meestal is het mogelijk om bijstand bij verdenking van openlijke geweldpleging op basis van pro deo te behandelen.

Dat betekent dat uw advocaat (gedeeltelijk) via gesubsidieerde rechtsbijstand wordt betaald. Er kan sprake zijn van een eigen bijdrage. De precieze bedragen hangen onder andere af van de soort zaak en uw inkomen.

Uw pro deo advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt. Alle LS Advocaten Strafrecht werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.

Ga terug naar hoofdpagina Misdrijven tegen de Openbare Orde

Bel kosteloos en vrijblijvend
088 - 629 00 50(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag