Bel kosteloos en vrijblijvend 088 - 629 00 50 lokaal tarief
Bel de Strafrecht Intakebalie
088 - 629 00 50
Of stel uw vraag via Whatsapp
LS Advocaten Strafrecht


Faillissementsfraude

Faillissementsfraude is een vorm van fraude waarbij geprobeerd wordt zoveel mogelijk baten uit een onderneming te trekken, terwijl men weet dat het faillissement aanstaande is of zelfs al is uitgesproken. Faillissementsfraude kan gepleegd worden door eenmanszaken (incl. ZZP'ers), bestuurders van vennootschappen of vennoten in een vof of maatschap.

Faillissementsfraude komt voor in een aantal vormen:

 • Verwijtbare benadeling
 • Faillissement met voorbedachten rade. Men richt een onderneming op met de wetenschap dat uiteindelijk het bedrijf failliet verklaard zal worden en schuldeisers worden benadeeld.
 • Bedrieglijke bankbreuk

Diverse van de advocaten aangesloten bij LS Advocaten Strafrecht zijn gespecialiseerd in (bestuurders-) aansprakelijkheid en strafbaarheid rond faillissementen. Zij staan u bij in uw verweer bij justitie en/of de FIOD, ook pro deo.

Bedrieglijke bankbreuk
De bedrieglijke bankbreuk houdt in dat een natuurlijk persoon of rechtspersoon failliet is verklaard en op bedrieglijke wijze de rechten van schuldeisers bekort. Het bekorten van de rechten van schuldeisers wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld:

 • Onttrekking van goederen aan de boedel
 • Het voeren van een onjuiste administratie of de administratie vernietigen of ontvreemden
 • Het niet verantwoorden van baten
 • Verkoop van goederen onder de marktprijs
 • Bevoordeling van bepaalde schuldeisers boven de andere schuldeisers

De bedrieglijke bankbreuk kan u zwaar komen te staan. Zo kan u een celstraf van maximaal zes jaren worden opgelegd, of een boete van maximaal EUR 78.000. Daarnaast kunt u als bestuurder of verantwoordelijke van een onderneming in persoon aansprakelijk worden gesteld voor het verschil in de boedel (civielrechtelijke gevolgen, zie hieronder). Dit betekent in de meeste gevallen een persoonlijk faillissement en beslag op al uw bezittingen.

Verwijtbare benadeling
De verwijtbare benadeling houdt in dat een ondernemer of bestuurder van een onderneming moedwillig de schuldeisers benadeelt. De benadeling kan plaatsvinden door:

 • Het leeghalen (wegsluizen geld etc.) van de noodlijdende vennootschap of onderneming. Schuldeisers hebben daardoor geen verhaal op de boedel.
 • Flessentrekkerij. Dit is het bestellen van goederen met het doel deze goederen niet te betalen. De rekeningen worden niet betaald en de verantwoordelijke personen 'verdwijnen'. Vaak worden deze ondernemingen bestuurd door stromannen. Deze personen zijn vaak al failliet verklaard, zodat ook daar geen geld is om verhaal te halen.

De verwijtbare benadeling wordt gezien als een verwerpelijke vorm van fraude en wordt zwaar bestraft. Een gevangenisstraf, werkstraf of geldboete behoren tot de mogelijke gevolgen van een bewezenverklaring.

Faillissement met voorbedachten rade
Regelmatig worden rechtspersonen opgericht puur met het doel om de bestuurders of achterliggende personen te verrijken. Men gaat overeenkomsten aan met andere ondernemingen, terwijl men weet dat ze de rekeningen niet gaan betalen (flessentrekkerij, zie hierboven). De schulden nemen toe, terwijl alle goederen en bezittingen uit het bedrijf worden onttrokken. Uiteindelijk zal de onderneming failliet worden verklaard. De opgebouwde schulden kunnen niet worden voldaan uit de boedel, waardoor vele schuldeisers worden gedupeerd.

Een aantal voorbeelden:

 • Carrouselfraude. Vennootschappen worden opgericht, waarbij goederen vaak en snel van eigenaar wisselen. De voorbelasting wordt verrekend, waardoor de verkregen belasting wordt achtergehouden.
 • Gebruik van katvanger of stromannen. Door het aangaan van overeenkomsten die niet worden nagekomen raakt de onderneming in staat van faillissement en wordt de achterliggende directie verrijkt. De katvanger of stroman is verantwoordelijk voor alle schade en schulden. Deze stroman of katvanger is vaak zelf al failliet verklaard en heeft niets te verliezen en verkrijgt vaak een vergoeding voor zijn 'werkzaamheden'.

Straffen faillissementsfraude
Faillissementsfraude is als misdrijf strafbaar gesteld in artikel 344 Wetboek van Strafrecht:

Hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en zes maanden en geldboete van de vijfde categorie, hetzij met één van deze straffen wordt gestraft hij die:

 1. In geval van faillissement, of in het vooruitzicht daarvan, indien het faillissement is gevolgd, ter bedrieglijke verkorting van de rechten der schuldeisers, enig goed aan de boedel onttrekt, of betaling aanneemt, hetzij van een niet opeisbare schuld, hetzij van een opeisbare schuld, in het laatste geval wetende dat het faillissement van de schuldenaar reeds was aangevraagd of ten gevolge van overleg met de schuldenaar;
 2. Bij verificatie van de schuldvorderingen in geval van faillissement, een niet bestaande schuldvordering voorwendt of een bestaande tot een verhoogd bedrag doet gelden;
 3. In geval de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, of in het vooruitzicht daarvan, indien de toepassing wordt uitgesproken, ter bedrieglijke verkorting van de rechten die de schuldeisers jegens de boedel kunnen doen gelden, enig goed aan de boedel onttrekt, of betaling aanneemt op een vordering ten aanzien waarvan de schuldsaneringsregeling werkt, hetzij niet opeisbaar, hetzij opeisbaar, in het laatste geval wetende dat het verzoek tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen reeds was ingediend of tengevolge van overleg met de schuldenaar;
 4. Bij de verificatie van vorderingen in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, een niet bestaande schuldvordering voorwendt of een bestaande tot een verhoogd bedrag doet gelden.

Civielrechtelijke gevolgen
Als de schuldeisers worden benadeeld, kan de curator van de failliet verklaarde persoon of onderneming de fraudeur aanspreken en kunnen bepaalde handelingen teruggedraaid worden. Ook de Belastingdienst beschikt over een aantal middelen om te voorkomen dat de boedel wordt leeggehaald. Voorbeelden zijn:

 • Actio pauliana. De curator kan rechtshandelingen vernietigen als deze handelingen crediteuren benadelen. het vernietigen van rechtshandelingen die crediteuren benadelen
 • Bevriezing van het vermogen en verlies van de beschikkingsbevoegdheid tijdens het faillissement
 • Gijzeling
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Misbruik van het faillissementsrecht (bijvoorbeeld om ontslagbeperkingen te omzeilen)
 • Bodemrecht fiscus

Vaak leidt het frauderen met een onderneming of faillissement tot een persoonlijk faillissement. Hierdoor verliest u al uw goederen en bezittingen. Een goed juridisch advies is daarom noodzakelijk wanneer u wordt verdacht van het plegen van faillissementsfraude of het benadelen van schuldeisers.

Advocaat faillissementsfraude
Een LS-advocaat kan u bijstaan wanneer u een dagvaarding hebt ontvangen of wanneer u verdacht wordt van het plegen van faillissementsfraude. Ook wanneer u een conflict heeft met de curator of wanneer u voor de rechter moet komen in een civiele zaak, kunnen de LS-advocaten u bijstaan.

Pro deo advocaat
Vaak is het mogelijk om strafzaken op basis van pro deo te behandelen. Uw advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt. Alle LS Advocaten Strafrecht werken waar mogelijk altijd op pro deo basis. 

Ga naar hoofdpagina Financieel Strafrecht

Bel kosteloos en vrijblijvend
088 - 629 00 50(lokaal tarief)
Mail direct uw vraag